Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

3. místo / fbcc architecture + URBAN WATER + SVIS TCE + doc. Ing. arch. Petr Vorlík

Anotace návrhu: Čteme park v jeho městském kontextu v respektu k městské koncepci a myslíme, že ve městě s krátkou minulostí je kontinuita existujících forem důležitá. Rehabilitujeme historickou fontánu a zakomponováváme ji do koloběhu vody: přes nový systém povrchových kanálů se shromažďuje dešťová voda a místo kanalizace směřuje přímo do podzemní vody. Z podzemní vody se zase čerpá, aby napájela fontánu, ale díky souboru kanálů se jí čerpá méně, než se jí dodává. Kanály jsou součástí velkorysého systému chodníků a veřejných prostor, které zapojují fontánu do svého kontextu a které ukazují možný další rozvoj parku východním směrem. Přítomnost vody v parku je také základem diverzifikace vegetace. Navrhujeme různé zóny, které se specifikují stromy, povrchem, druhem údržby a množstvím přítomné vody. Tím podstatně obohacujeme biodiverzitu areálu, faunu i flóru. Hlavním zásahem pro diverzifikaci území a funkcí nabízených obyvatelům je koncept soukromých zahrádek na severní hraně parku. Zde by se dnes nevyužívaná část parku pronajímala obyvatelům za symbolickou cenu na zahradničení. Tím park získá aktivní participující obyvatele, kteří zásadně změní dnešní podobu parku střed. Kromě hravé a zábavné funkce, park zabezpečuje další ekologické funkce: zásobování spodní vody, která dovolí větší autonomii zdrojů, čištění vod z komunikací, které dovoluje udržovat zdravé životní prostředí, a ochlazování vzduchu během horkých částí roku díky nepřetržité přítomnosti vody.

Textová část (pdf 379 kB)
Grafická část (pdf 1,6 MB)

Hodnocení poroty: Návrh Kučovu fontánu citlivě rekonstruuje a doplňuje na velmi kultivované prostředí. Hlavním tématem návrhu je výrazná vizualizace vodního koloběhu, která se ale jeví už příliš uměle a jde spíš proti využitelnosti parku. Na podporu sounáležitosti místního společenství návrh předkládá jako možnost téma komunitního zahradničení, což se jeví neadekvátní poloze v centru modernistického města, ale předbíhá dobu i z hlediska aktuálního stupně kultivace sociálních vztahů v místě. Porota oceňuje názor na možnost etapizace a vědomí o struktuře následného procesu. Z hlediska krajinářského či spíše biologického detailu je návrh bohatě strukturovaný a pracuje s konceptem biodiverzity místa. Tím vnáší do principu mnohdy „ekologicky mrtvých městských parků“ novou rovinu. Prostor parku by mohl být příjemným živoucím organismem. Je otázka, zda je zvoleno pro navržené typy vegetace adekvátní měřítko ve vztahu k velikosti parku a k fungování jednotlivých biotopů.

< zpět