Cena Nadace Proměny 2019 / Znovuzrození parku Střed v Mostě

Pro architekty: Jak žádat o účast v soutěži

Pro architekty: Jak žádat o účast v soutěži
25. 9. 2019

Uchazeči o účast v soutěži podají zadavateli žádost o účast v soutěži ve formě portfolia s náležitostmi uvedenými níže. Porota provede posouzení portfolií ze všech došlých žádostí a na základě toho vybere a doporučí zadavateli seznam účastníků soutěže.

Portfolio bude obsahovat:

1. Název uchazeče a krátký text s jeho charakteristikou.

2. Představení kompletního týmu, který se bude podílet na projektových pracích a souvisejících činnostech. Tým musí zahrnovat nejméně tyto profese:

  • ­ architekt;
  • ­ krajinářský architekt.

Všechny osoby podílející se na projektu jsou povinny prokázat profesní zkušenosti, např. profesním životopisem.

3. Kontaktní údaje uchazeče pro komunikaci v průběhu soutěže, tj. kontaktní osobu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a korespondenční adresu.

4. Motivační dopis (max. 600 znaků), v němž uchazeč popíše, proč má zájem o práci na projektu Znovuzrození parku Střed v Mostě.

5. Příklady projektů:

a) projekty realizované od studie po stavbu (není povinné):

  • ­ které jsou charakterem území (veřejný prostor), rozsahem, výší investice a složitostí zadání srovnatelné s projektem Znovuzrození parku Střed v Mostě
  • ­ počet: max. 5;

b) projekty realizované od studie po stavbu (není povinné):

  • ­ které jsou charakterem území veřejný prostor
  • ­ počet: max. 5;

c) projekty v úrovni studie nebo soutěže:

  • které jsou charakterem území veřejný prostor
  • počet: min. 1 – max. 5.

U každého z projektů uvedených v portfoliu („referenční projekty“) budou doloženy tyto údaje: stručná textová zpráva charakterizující projekt, situace, obrazová dokumentace (výkres, vizualizace, foto realizace apod.), výše celkových (předpokládaných) investičních nákladů bez DPH, datace projektu a kontaktní údaje pro ověření předložených informací o projektu (kontaktní osoba, její e-mailová adresa a telefonní číslo).

6. Podepsané čestné prohlášení podle čl. 3.1.4 soutěžních podmínek a autorizační oprávnění prokazující splnění podmínky uvedené v čl. 3.1.2 písm. f) soutěžních podmínek. 


Způsob odevzdání žádostí

Žádosti budou zaslány na adresu soutez@nadace-promeny.cz nejpozději do 25. října 2019 16:00 hod.
Zadavatel zašle uchazeči potvrzení o datu a čase doručení žádosti nejpozději do 26. října 2019 16:00 hod.


Obsah tohoto článku je výňatkem kapitoly 2. Soutěžních podmínek, jejichž kompletní znění je možné stáhnout zde